Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Digital Fabrication

 

This site is now used to schedule times and upload docuemnts to use in the Digital Fabrication Lab.

 

 

 Shared Documents

 
  
  
  
  
LASER_reciept.pdf
  
9/20/2010 3:20 PMNo presence informationRichard Viehmann

 

 

 Announcements

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Attachment
  
9/27/2010 10:54 AM
 

 Lasercutter 1

 
< March, 2017 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 26 
  MONITOR: Ce & Zepeng
  Yousif
  MONITOR: Kelly & Suzannah
  MONITOR: Suzannah & Tuo
  MONITOR: Kelly & Paul
  Emily Mark 8473456386
  Abby Wong 5106481885
  huiyang
  David Rockoff
  yousif
  MONITOR: Sarah & Mingjing
  Andy Yan
  Rebecca Shen
  Kaiwen Zhu
  yixuan
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  Dylan Chan
  muhong
 27 
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  yang lasercut
  MONITOR: Tuoxin & Yuchen
  mengqiao
  yu wei
  CLOSED
  Ngoc Nguyen
  MONITOR: Margot & Bryan
  tian xu yang
  Karalena Davis 6508046231
  Rachel Burch
  Charlie Bodell
  MONITOR: Margot & César
  tian xu yang
  tian xu yang
  Yi He
 28 
  MONITOR: Margot & César
  MONITOR: Stacy & Paul
  tian xu yang
  MONITOR: Danielle & Bryan
  Armaan Shah
  MONITOR: Greg & Daniel
  Corinna Siu
  MONITOR: Rui Guo & Jaebum
  xinxuan sheng
  mengqiao
  MONITOR: Shannon & Taokai
  Taili Zhuang
  Aaron Smolar
  Diandian
  Taili Zhuang
 1 
  MONITOR: Shannon & Taokai
  Taili Zhuang
  Zach
  MONITOR: Tuoxin & Supriya
  mengqiao
  tianxu Yang
  diandian
  boen
  MONITOR: Mingjing
  Tatianna Capko
  Charlie Bodell
  Jeremy Park
  mengqiao
  MONITOR: Daniel & Jaebum
  Caroline Amstutz 9177330767
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  Jingsi
  tianxu Yang
  Yijin Zhao
 2 
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  Yijin Zhao
  Amanda Fosnight
  MONITOR: Stacy & César
  Haley Lundberg
  MONITOR: Abby & Zhe
  David Winningham
  Brandon Tress
  Amanda Fosnight
  MONITOR: Supriya & Zhe
  Charlie Bodell
  Dan, nick and john
  Leslie Siegel
  MONITOR: Fatemeh & Rui Zou
  mengqiao
  Amanda Fosnight
  muhong
  MONITOR: Sarah & Nick
  Xinyi Du
  BY
  muhong
 3 
  MONITOR: Sarah & Nick
  muhong
  mengqiao
  MONITOR: Alicia & Nick
  Xinyi Du
  mengqiao
  CLOSED
  Abby Wong 5106481885
  MONITOR: Fatemeh & Zixuan
  Qian Huang
  Zach
  Hui
  MONITOR: Abby & Taokai
  Sam Bell-Hart
  Andrea Trinkle
 4 
  MONITOR: Abby & Taokai
  Andrea Trinkle
  Zach
  MONITOR: Zixuan & Yong
  Jo
  Leah Janover
  MONITOR: Danielle & Greg
  Yuejia
  Brad
  Diandian
  MONITOR: Yong & Rui Guo
  zk
  hyw
  menqqiao
  MONITOR: Ce & Zepeng
  YYW
  Qian Huang
  Xinyi Du
  Hui
  MONITOR: Ce & Zepeng
  Chai
  yang lasercut
 5 
  MONITOR: Ce & Zepeng
  Natasha 5104214110
  MONITOR: Kelly & Suzannah
  Diandian
  zk
  Daniel Fernandez
  MONITOR: Suzannah & Tuo
  YI DING
  Liao He
  Liao He
  muhong
  MONITOR: Kelly & Paul
  Wanyu Song
  Chai
  Sophie Olund
  mengqiao
  MONITOR: Sarah & Mingjing
  Xinyi Du
  Alexis Vidaurreta
  Eli Levin
  siyang
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  Xiang Qiang
  Jingsi
 6 
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  ZEZHONG
  MONITOR: Tuoxin & Yuchen
  Xinyi Du
  Jingsi
  CLOSED
  Lorryn Wilhelm
  MONITOR: Margot & Bryan
  Meredith Bickett
  zk
  yang lasercut
  mengqiao
  MONITOR: Margot & César
  by
  Yi He
 7 
  MONITOR: Margot & César
  Yi He
  MONITOR: Stacy & Paul
  zk
  Yi He
  Zach
  MONITOR: Danielle & Bryan
  Yusheng Fan
  Qian
  Kaiwen
  MONITOR: Greg & Daniel
  Xiang Qiang
  ZEZHONG
  MONITOR: Rui Guo & Jaebum
  yue zhang
  WU
  muhong zhang
  MONITOR: Shannon & Taokai
  Xinyi Du
  Paul Giordano 6027960168
  Luke Sorensen
  Yijin Zhao
 8 
  MONITOR: Shannon & Taokai
  YI DING
  MONITOR: Tuoxin & Supriya
  Meredith Bickett
  MONITOR: Mingjing
  Diandian
  MONITOR: Daniel & Jaebum
  Dilina
  Paul Giordano 6027960168
  Jingsi
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  Yijin Zhao
 9 
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  MONITOR: Stacy & César
  Min Suk Yang
  MONITOR: Abby & Zhe
  Pablo
  MONITOR: Supriya & Zhe
  pablo
  MONITOR: Fatemeh & Rui Zou
  MONITOR: Sarah & Nick
 10 
  MONITOR: Sarah & Nick
  Chang Liu
  MONITOR: Alicia & Nick
  Rebecca Shen
  Emily Duncan
  CLOSED
  MONITOR: Fatemeh & Zixuan
  MONITOR: Abby & Taokai
 11 
  MONITOR: Abby & Taokai
  OPEN
 12 
  OPEN
  OPEN
 13 
  OPEN
  OPEN
  Jack Lynch - 864-263-8890
 14 
  OPEN
  OPEN
 15 
  OPEN
  OPEN
  OPEN
 16 
  OPEN
  OPEN
 17 
  OPEN
  OPEN
  OPEN
 18 
  OPEN
 19 
  OPEN
  Emma Riley
  MONITOR: Kelly & Suzannah
  MONITOR: Suzannah & Tuo
  Liao He
  MONITOR: Kelly & Paul
  Emma Riley
  Xinyi Du
  MONITOR: Sarah & Mingjing
  Zach
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  Fang Hao
 20 
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  ZHUONING WU
  MONITOR: Tuoxin & Yuchen
  Benjamin Newberry 2817434351
  Rachel Burch
  CLOSED
  Mesha Bisarya
  MONITOR: Margot & Bryan
  Jake deluca
  MONITOR: Margot & César
 21 
  MONITOR: Margot & César
  MONITOR: Stacy & Paul
  Ciara Hackman
  MONITOR: Danielle & Bryan
  MONITOR: Greg & Daniel
  Emily Duncan
  Yusheng Fan
  Rebecca Shen
  ZHAOYUE WANG
  MONITOR: Rui Guo & Jaebum
  BQ
  xinxuan sheng
  xiaoyu liu
  MONITOR: Shannon & Taokai
  yugui Chen
  Yafeng
  Aaron Smolar
 22 
  MONITOR: Shannon & Taokai
  Aaron Smolar
  MONITOR: Tuoxin & Supriya
  Ciara Hackman
  Rebecca Shen
  Andrea Trinkle
  Qian
  Qian
  MONITOR: Mingjing
  Jeremy Park
  Matt Jefferies (301)) 775-5684
  Xinxuan Sheng
  MONITOR: Daniel & Jaebum
  xiaoyu liu
  Yafeng
  ZHAOYUE WANG
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  yugui Chen
  Rachel Burch
  BQ
 23 
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  MONITOR: Stacy & César
  ZHAOYUE WANG
  Ciara Hackman
  Jackie H.
  MONITOR: Abby & Zhe
  BQ
  xiaoyu liu
  zifan wang
  MONITOR: Supriya & Zhe
  Haisheng Xu
  MONITOR: Fatemeh & Rui Zou
  Yafeng
  MONITOR: Sarah & Nick
  yugui Chen
  Daniel Ho
  Xinyi Du
 24 
  MONITOR: Sarah & Nick
  Xinyi Du
  Yousif
  MONITOR: Alicia & Nick
  Supriya
  heng gu
  CLOSED
  MONITOR: Fatemeh & Zixuan
  MONITOR: Abby & Taokai
 25 
  MONITOR: Abby & Taokai
  MONITOR: Zixuan & Yong
  WU
  tian xu yang
  MONITOR: Danielle & Greg
  Qian
  Jackie H.
  Jackie H.
  tian xu yang
  MONITOR: Yong & Rui Guo
  tian xu yang
  Zach
  MONITOR: Ce & Zepeng
  Supriya
  YI DING
  MONITOR: Ce & Zepeng
 26 
  MONITOR: Ce & Zepeng
  MONITOR: Kelly & Suzannah
  Qian
  Natasha 5104214110
  ZHAOYUE WANG
  Jackie H.
  MONITOR: Suzannah & Tuo
  tian xu yang
  yugui Chen
  MONITOR: Kelly & Paul
  Liz Hambor
  Xiaoyu Liu
  mengqiao
  MONITOR: Sarah & Mingjing
  Rebecca Shen
  Yiran Zhang 314 606 1993
  siyang
  YI DING
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  BY
  Laura Murray
 27 
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  Jennifer Li
  MONITOR: Tuoxin & Yuchen
  YI DING
  mengqiao
  CLOSED
  Alex Lustig
  MONITOR: Margot & Bryan
  Leah Janover
  Ryan Wu
  MONITOR: Margot & César
  jimmy
 28 
  MONITOR: Margot & César
  MONITOR: Stacy & Paul
  Kelsey Vitullo
  MONITOR: Danielle & Bryan
  MONITOR: Greg & Daniel
  Ashley Shook 973 668 9387
  Chenyu Zhang
  Jackie H.
  Chenyu Zhang
  MONITOR: Rui Guo & Jaebum
  mengqiao
  MONITOR: Shannon & Taokai
  by
  siyang
 29 
  MONITOR: Shannon & Taokai
  siyang
  MONITOR: Tuoxin & Supriya
  mengqiao
  by
  MONITOR: Mingjing
  MONITOR: Daniel & Jaebum
  MONITOR: Shannon & Mingjing
 30 
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  MONITOR: Stacy & César
  MONITOR: Abby & Zhe
  MONITOR: Supriya & Zhe
  MONITOR: Fatemeh & Rui Zou
  MONITOR: Sarah & Nick
 31 
  MONITOR: Sarah & Nick
  MONITOR: Alicia & Nick
  CLOSED
  MONITOR: Fatemeh & Zixuan
  MONITOR: Abby & Taokai
 1 
  MONITOR: Abby & Taokai
  MONITOR: Zixuan & Yong
  MONITOR: Danielle & Greg
  MONITOR: Yong & Rui Guo
  MONITOR: Ce & Zepeng
  MONITOR: Ce & Zepeng
 

 Lasercutter 2

 
< March, 2017 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 26 
  MONITOR: Ce & Zepeng
  MONITOR: Kelly & Suzannah
  MONITOR: Suzannah & Tou
  MONITOR: Kelly & Paul
  Amanda Jung
  MONITOR: Sarah & Mingjing
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
 27 
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  MONITOR: Touxin & Yuchen
  CLOSED
  pan
  MONITOR: Margot & Bryan
  Meredith Bickett
  Corrina Thompson
  MONITOR: Margot & Cèsar
 28 
  MONITOR: Margot & Cèsar
  MONITOR: Stacy & Paul
  MONITOR: Danielle & Bryan
  MONITOR: Greg & Daniel
  pan
  MONITOR: Rui Guo & Jaebum
  Amanda Jung
  MONITOR: Shannon & Taokai
  MONITOR: Margot & Cèsar
 1 
  MONITOR: Shannon & Taokai
  MONITOR: Margot & Cèsar
  MONITOR: Touxin & Supriya
  xinxuan sheng
  CLOSED
  MONITOR: Daniel & Jaebum
  MONITOR: Shannon & Mingjing
 2 
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  Haley Lundberg
  MONITOR: Stacy & Cèsar
  MONITOR: Abby & Zhe
  MONITOR: Supriya & Zhe
  MONITOR: Fatemeh & Rui Zou
  Hyunsang Choe
  MONITOR: Sarah & Nick
  by
  by
 3 
  MONITOR: Sarah & Nick
  muhong
  MONITOR: Alicia & Nick
  Siyang
  Cierra Higgins
  CLOSED
  Yutong Ma
  MONITOR: Fatemeh & Zixuan
  Cierra Higgins
  choe
  Yijin Zhao
  MONITOR: Abby & Taokai
  BY
  Jingsi
  Jingsi
 4 
  MONITOR: Abby & Taokai
  Jingsi
  liz hambor
  liz hambor
  Qian
  MONITOR: Zixuan & Yong
  Ethan Paik
  Nick Gori
  liz hambor
  MONITOR: Danielle & Greg
  David Rockoff
  Daniel Fernandez
  MONITOR: Yong & Rui Guo
  Eli Levin & Shadey
  Ye Fu
  Suyin Yao
  Tanya Tan
  MONITOR: Ce & Zepeng
  heng
  Diandian
  by
  MONITOR: Ce & Zepeng
  Yijin Zhao
  Zinan Chi
  Yijin Zhao
  Eli Levin & Shadey
  Daniel Fernandez
 5 
  MONITOR: Ce & Zepeng
  Daniel Fernandez
  Allen Zhang
  MONITOR: Kelly & Suzannah
  Haoyi Chen
  Katie Engelmeyer
  David Rockoff
  MONITOR: Suzannah & Tou
  Eli Levin
  Ruicong Tang
  YYW
  MONITOR: Kelly & Paul
  Haoyi Chen
  Eli Levin
  Madeline Shade
  Kun Cheng
  Diandian
  MONITOR: Sarah & Mingjing
  by
  heng
  Yue zhang
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  ZEZHONG
  Kun Cheng
  Yijin Zhao
 6 
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  Yijin Zhao
  MONITOR: Touxin & Yuchen
  Liao He
  Liao He
  CLOSED
  Patrick Murray
  MONITOR: Margot & Bryan
  Jingsi
  YIJIN
  Corrina Thompson
  MONITOR: Margot & Cèsar
  Haoyi Chen
  LIGE TAN
  Mar
  Eleanor Knowles 4157411375
 7 
  MONITOR: Margot & Cèsar
  Maddie
  Corrina Thompson
  MONITOR: Stacy & Paul
  Jennifer Li
  Martine Kushner
  Corrina Thompson
  Min Yang
  MONITOR: Danielle & Bryan
  MONITOR: Greg & Daniel
  Jack Lynch - 864-263-8890
  MONITOR: Rui Guo & Jaebum
  muhong
  by
  YI DING
  YI DING
  MONITOR: Shannon & Taokai
  LIGE TAN
  Xiang Qiang
 8 
  MONITOR: Shannon & Taokai
  Xiang Qiang
  by
  MONITOR: Touxin & Supriya
  lige tan
  Kaiwen
  CLOSED
  MONITOR: Daniel & Jaebum
  MONITOR: Shannon & Mingjing
 9 
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  MONITOR: Stacy & Cèsar
  MONITOR: Abby & Zhe
  MONITOR: Supriya & Zhe
  MONITOR: Fatemeh & Rui Zou
  MONITOR: Sarah & Nick
 10 
  MONITOR: Sarah & Nick
  MONITOR: Alicia & Nick
  CLOSED
  MONITOR: Fatemeh & Zixuan
  MONITOR: Abby & Taokai
 11 
  MONITOR: Abby & Taokai
  MONITOR: Zixuan & Yong
  MONITOR: Danielle & Greg
  MONITOR: Yong & Rui Guo
  MONITOR: Ce & Zepeng
  MONITOR: Ce & Zepeng
 12 
  MONITOR: Ce & Zepeng
  MONITOR: Kelly & Suzannah
  MONITOR: Suzannah & Tou
  MONITOR: Kelly & Paul
  MONITOR: Sarah & Mingjing
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
 13 
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  MONITOR: Touxin & Yuchen
  CLOSED
  MONITOR: Margot & Bryan
  MONITOR: Margot & Cèsar
 14 
  MONITOR: Margot & Cèsar
  MONITOR: Stacy & Paul
  MONITOR: Danielle & Bryan
  MONITOR: Greg & Daniel
  MONITOR: Rui Guo & Jaebum
  MONITOR: Shannon & Taokai
 15 
  MONITOR: Shannon & Taokai
  MONITOR: Touxin & Supriya
  CLOSED
  MONITOR: Daniel & Jaebum
  MONITOR: Shannon & Mingjing
 16 
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  MONITOR: Stacy & Cèsar
  MONITOR: Abby & Zhe
  MONITOR: Supriya & Zhe
  MONITOR: Fatemeh & Rui Zou
  MONITOR: Sarah & Nick
 17 
  MONITOR: Sarah & Nick
  MONITOR: Alicia & Nick
  CLOSED
  MONITOR: Fatemeh & Zixuan
  MONITOR: Abby & Taokai
 18 
  MONITOR: Abby & Taokai
  MONITOR: Zixuan & Yong
  MONITOR: Danielle & Greg
  MONITOR: Yong & Rui Guo
  MONITOR: Ce & Zepeng
  MONITOR: Ce & Zepeng
 19 
  MONITOR: Ce & Zepeng
  MONITOR: Kelly & Suzannah
  Yiran Zhang 3146061993
  MONITOR: Suzannah & Tou
  Rory Thibault
  MONITOR: Kelly & Paul
  Rory Thibault
  Yiran Zhang 3146061993
  MONITOR: Sarah & Mingjing
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
 20 
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  Fang Hao
  MONITOR: Touxin & Yuchen
  CLOSED
  MONITOR: Margot & Bryan
  MONITOR: Margot & Cèsar
 21 
  MONITOR: Margot & Cèsar
  MONITOR: Stacy & Paul
  MONITOR: Danielle & Bryan
  MONITOR: Greg & Daniel
  MONITOR: Rui Guo & Jaebum
  MONITOR: Shannon & Taokai
  Yusheng Fan 3145501862
 22 
  MONITOR: Shannon & Taokai
  MONITOR: Touxin & Supriya
  CLOSED
  MONITOR: Daniel & Jaebum
  xinxuan sheng
  MONITOR: Shannon & Mingjing
 23 
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  MONITOR: Stacy & Cèsar
  MONITOR: Abby & Zhe
  Sarah Low
  Supriya
  MONITOR: Supriya & Zhe
  MONITOR: Fatemeh & Rui Zou
  xinxuan sheng
  MONITOR: Sarah & Nick
 24 
  MONITOR: Sarah & Nick
  MONITOR: Alicia & Nick
  ross
  CLOSED
  MONITOR: Fatemeh & Zixuan
  MONITOR: Abby & Taokai
 25 
  MONITOR: Abby & Taokai
  MONITOR: Zixuan & Yong
  MONITOR: Danielle & Greg
  MONITOR: Yong & Rui Guo
  MONITOR: Ce & Zepeng
  Emme Wiederhold
  MONITOR: Ce & Zepeng
 26 
  MONITOR: Ce & Zepeng
  MONITOR: Kelly & Suzannah
  yu liu
  MONITOR: Suzannah & Tou
  shijing zhu
  Fangzhou Liu
  MONITOR: Kelly & Paul
  Hui Yang
  Andy Yan
  MONITOR: Sarah & Mingjing
  tian xu yang
  tian xu yang
  tian xu yang
  Yiran Zhang 3146061993
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  tian xu yang
  muhong
 27 
  MONITOR: Tuo & Rui Zou
  BY
  MONITOR: Touxin & Yuchen
  muhong
  yanglasercut
  CLOSED
  MONITOR: Margot & Bryan
  MONITOR: Margot & Cèsar
 28 
  MONITOR: Margot & Cèsar
  MONITOR: Stacy & Paul
  Nicholas Gori
  MONITOR: Danielle & Bryan
  MONITOR: Greg & Daniel
  MONITOR: Rui Guo & Jaebum
  MONITOR: Shannon & Taokai
 29 
  MONITOR: Shannon & Taokai
  MONITOR: Touxin & Supriya
  CLOSED
  MONITOR: Daniel & Jaebum
  MONITOR: Shannon & Mingjing
 30 
  MONITOR: Shannon & Mingjing
  MONITOR: Stacy & Cèsar
  MONITOR: Abby & Zhe
  MONITOR: Supriya & Zhe
  MONITOR: Fatemeh & Rui Zou
  MONITOR: Margot & Cèsar
  MONITOR: Sarah & Nick
 31 
  MONITOR: Margot & Cèsar
  MONITOR: Sarah & Nick
  MONITOR: Alicia & Nick
  CLOSED
  MONITOR: Fatemeh & Zixuan
  MONITOR: Abby & Taokai
 1 
  MONITOR: Abby & Taokai
  MONITOR: Zixuan & Yong
  MONITOR: Danielle & Greg
  MONITOR: Yong & Rui Guo
  MONITOR: Ce & Zepeng
  MONITOR: Ce & Zepeng

 

 

 Lasercutter 3

 
< March, 2017 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 26 
 27 
  Daniel Fernandez
 28 
  Daniel Fernandez
 1 
 2 
 3 
  Emme
 4 
  Nick Gori
 5 
 6 
  Fangzhou Liu
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
  haisheng xu
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1