Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Digital Fabrication

 

This site is now used to schedule times and upload docuemnts to use in the Digital Fabrication Lab.

 

 

 Shared Documents

 
  
  
  
  
LASER_reciept.pdf
  
9/20/2010 3:20 PMNo presence informationRichard Viehmann

 

 

 Announcements

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Attachment
  
9/27/2010 10:54 AM
 

 Lasercutter 1

 
< August, 2014 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
  Zeng & Surge
  Ding Mingming
 15 
  Ding Mingming / 314-309-6345
  Letao 734 276 6361
  Christian Korta 618-972-8839
  Hang Zhou
  Steve& sminu /3146603823
  Dan Bin / 904-742-8382
  Sana
  Siobhan + Zhuoran 317-694-2298
  Sixian Luo
 16 
  Leo He
  Ke Jia
  Siobhan + Zhuoran 317-694-2298
  Sixian Luo 3143095600
  Zeng all parts
  Sminu /9546044493
  Steve /3146603823
  zhao zhang 3146603268
 17 
  Katheryn Haas
  Hannah Lim
  Zeng plan B
  Steve/3146603823
 18 
 19 
  Siobhan + Zhuoran + Sherry
  Yafeng Liu 3145503276
  Ouyang Tian
  Wei Zhiqiang
  zhao zhang 3146603268
 20 
  Leo He
  Sana
  Hannah Lim
  Hangzhou
  Dara + Sixian (516) 356-5048
  Daniel Adams / Bin Yan
  Xi Ling
  Siobhan + Zhuoran + Shelly
 21 
  Siobhan + Zhuoran + Shelly
  Yafeng Liu 3145503276
  Siobhan + Zhuoran + Shelly
  zhao zhang 3146603268
  Leo He
  Dara + Sixian (516)356-5048
 22 
  Dara + Sixian (516)356-5048
  Daniel Adams / Bin Yan
  Ke Jia & Jin Li
  Yafeng Liu 3145503276
  zhao zhang 3146603268
  Hang Zhou & Elia
 23 
  Leo He
  zhao zhang 3146603268
  Steve /3146603823
  XI.ling
  Daniel Adams / Bin Yan
  Katie Haas
  Zeng plan B
 24 
  zhao zhang 3146603268
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 

 Lasercutter 2

 
< August, 2014 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 27 
  Monitors: Tom & Bingbin
  bob
  Monitors: Yuye & Junru
  Monitors: Rachel & Bingbin
  frank
  Monitors: Bin & Joe
  Monitors: Alejandra & Mayur
  Monitors: Tom & Nikki
 28 
  Monitors: Tom & Nikki
  Monitors: Yung & Kaity
  Monitors: Trish & Yi
  bob wants to laser cut
  Monitors: Roni & Grant
  Monitors: Becky & Junru
  Monitors: Yiming & Garrett
 29 
  Monitors: Yiming & Garrett
  Monitors: Zach & Steph
  Monitors: Alex & Laurel
  Monitors: Becky & Carolyn
  Monitors: Gabee & Trish
  Monitors: Phelix & Boxun
 30 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Monitors: Cordelia & Laurel
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Alex
  Monitors: Jeehyun & Yuye
  Monitors: David & Faith
 31 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Joe & Kirsten
  Monitors: Gabee & Kirsten
  Monitors: Cordelia & Steph
  Monitors: Jeehyun & Nikki
  Monitors: Phelix & Boxun
 1 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Monitors: Kaity & Yung
  Monitors: Grant & Rachel
  Monitors: Bin & Ma
  Monitors: David & Faith
 2 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Zach & Yi
  Monitors: Mayur & Alejandra
  Monitors: Carolyn & Garrett
  Monitors: Ma & Yiming
  Monitors: Tom & Bingbin
 3 
  Monitors: Tom & Bingbin
  Monitors: Yuye & Junru
  Monitors: Rachel & Bingbin
  Monitors: Bin & Joe
  Monitors: Alejandra & Mayur
  Monitors: Tom & Nikki
 4 
  Monitors: Tom & Nikki
  Monitors: Yung & Kaity
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Grant
  Monitors: Becky & Junru
  Monitors: Yiming & Garrett
 5 
  Monitors: Yiming & Garrett
  Monitors: Zach & Steph
  Monitors: Alex & Laurel
  Monitors: Becky & Carolyn
  Monitors: Gabee & Trish
  Monitors: Phelix & Boxun
 6 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Monitors: Cordelia & Laurel
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Alex
  Monitors: Jeehyun & Yuye
  Monitors: David & Faith
 7 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Joe & Kirsten
  Monitors: Gabee & Kirsten
  Monitors: Cordelia & Steph
  Monitors: Jeehyun & Nikki
  Monitors: Phelix & Boxun
 8 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Monitors: Kaity & Yung
  Monitors: Grant & Rachel
  Monitors: Bin & Ma
  Monitors: David & Faith
 9 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Zach & Yi
  Monitors: Mayur & Alejandra
  Monitors: Carolyn & Garrett
  Monitors: Ma & Yiming
  Monitors: Tom & Bingbin
 10 
  Monitors: Tom & Bingbin
  Monitors: Yuye & Junru
  Monitors: Rachel & Bingbin
  Monitors: Bin & Joe
  Monitors: Alejandra & Mayur
  Monitors: Tom & Nikki
 11 
  Monitors: Tom & Nikki
  Monitors: Yung & Kaity
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Grant
  Monitors: Becky & Junru
  Monitors: Yiming & Garrett
 12 
  Monitors: Yiming & Garrett
  Monitors: Zach & Steph
  Monitors: Alex & Laurel
  Monitors: Becky & Carolyn
  Monitors: Gabee & Trish
  Monitors: Phelix & Boxun
 13 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Monitors: Cordelia & Laurel
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Alex
  Monitors: Jeehyun & Yuye
  Monitors: David & Faith
 14 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Joe & Kirsten
  Monitors: Gabee & Kirsten
  Monitors: Cordelia & Steph
  Paul Giordano 602-796-0168
  Maridalia Cedeno
  Monitors: Jeehyun & Nikki
  Monitors: Phelix & Boxun
 15 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Mian Wang 6149612289
  Monitors: Kaity & Yung
  Andrew Miller 5164588241
  Yafeng Liu 3145503276
  Chelsea Cole/9012796910
  Monitors: Grant & Rachel
  Letao Zhang 7342766361
  Zhao Zhang 3146603268
  Maridalia Cedeno
  Jongwoog Chae
  Monitors: Bin & Ma
  Monitors: David & Faith
 16 
  Monitors: David & Faith
  Yafeng Liu3145503276
  Monitors: Zach & Yi
  Daniel Adams/Bin Yan
  Maridalia Cedeno
  Yiwei Li 3142789128
  Monitors: Mayur & Alejandra
  Andrew Miller 5164588241
  Mian Wang 6149612289
  Monitors: Carolyn & Garrett
  Monitors: Ma & Yiming
  Monitors: Tom & Bingbin
 17 
  Monitors: Tom & Bingbin
  Zhao Zhang 3146603268
  Monitors: Yuye & Junru
  Daniel Adams / Bin Yan
  Ke Jia
  Mian Wang 6149612289
  Monitors: Rachel & Bingbin
  Andrew Miller 5164588241
  Alex 9047165288
  Monitors: Bin & Joe
  Monitors: Alejandra & Mayur
  Monitors: Tom & Nikki
 18 
  Monitors: Tom & Nikki
  Monitors: Yung & Kaity
  Andrew Miller 5164588241
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Grant
  Monitors: Becky & Junru
  Monitors: Yiming & Garrett
 19 
  Monitors: Yiming & Garrett
  Monitors: Zach & Steph
  Monitors: Alex & Laurel
  Monitors: Becky & Carolyn
  Monitors: Gabee & Trish
  Monitors: Phelix & Boxun
 20 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Monitors: Cordelia & Laurel
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Alex
  Monitors: Jeehyun & Yuye
  Monitors: David & Faith
 21 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Joe & Kirsten
  Katie Haas
  Monitors: Gabee & Kirsten
  Hang Zhou
  Mian Wang 6149612289
  Monitors: Cordelia & Steph
  Monitors: Jeehyun & Nikki
  Monitors: Phelix & Boxun
 22 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Yafeng Liu3145503276
  Monitors: Kaity & Yung
  Monitors: Grant & Rachel
  Letao Zhang
  Qianru Jiao
  Letao Zhang
  Monitors: Bin & Ma
  Monitors: David & Faith
 23 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Zach & Yi
  Monitors: Mayur & Alejandra
  Maridalia Cedeno
  Sixian & Dara 3143095600
  Monitors: Carolyn & Garrett
  Monitors: Ma & Yiming
  Monitors: Tom & Bingbin
 24 
  Monitors: Tom & Bingbin
  Monitors: Yuye & Junru
  Monitors: Rachel & Bingbin
  Monitors: Bin & Joe
  Monitors: Alejandra & Mayur
  Monitors: Tom & Nikki
 25 
  Monitors: Tom & Nikki
  Monitors: Yung & Kaity
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Grant
  Monitors: Becky & Junru
  Monitors: Yiming & Garrett
 26 
  Monitors: Yiming & Garrett
  Monitors: Zach & Steph
  Monitors: Alex & Laurel
  Monitors: Becky & Carolyn
  Monitors: Gabee & Trish
  Monitors: Phelix & Boxun
 27 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Monitors: Cordelia & Laurel
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Alex
  Monitors: Jeehyun & Yuye
  Monitors: David & Faith
 28 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Joe & Kirsten
  Monitors: Gabee & Kirsten
  Monitors: Cordelia & Steph
  Monitors: Jeehyun & Nikki
  Monitors: Phelix & Boxun
 29 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Monitors: Kaity & Yung
  Monitors: Grant & Rachel
  Monitors: Bin & Ma
  Monitors: David & Faith
 30 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Zach & Yi
  Monitors: Mayur & Alejandra
  Monitors: Carolyn & Garrett
  Monitors: Ma & Yiming
  Monitors: Tom & Bingbin
 31 
  Monitors: Tom & Bingbin
  Monitors: Yuye & Junru
  Monitors: Rachel & Bingbin
  Monitors: Bin & Joe
  Monitors: Alejandra & Mayur
  Monitors: Tom & Nikki
 1 
  Monitors: Tom & Nikki
  Monitors: Yung & Kaity
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Grant
  Monitors: Becky & Junru
  Monitors: Yiming & Garrett
 2 
  Monitors: Yiming & Garrett
  Monitors: Zach & Steph
  Monitors: Alex & Laurel
  Monitors: Becky & Carolyn
  Monitors: Gabee & Trish
  Monitors: Phelix & Boxun
 3 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Monitors: Cordelia & Laurel
  Monitors: Trish & Yi
  Monitors: Roni & Alex
  Monitors: Jeehyun & Yuye
  Monitors: David & Faith
 4 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Joe & Kirsten
  Monitors: Gabee & Kirsten
  Monitors: Cordelia & Steph
  Monitors: Jeehyun & Nikki
  Monitors: Phelix & Boxun
 5 
  Monitors: Phelix & Boxun
  Monitors: Kaity & Yung
  Monitors: Grant & Rachel
  Monitors: Bin & Ma
  Monitors: David & Faith
 6 
  Monitors: David & Faith
  Monitors: Zach & Yi
  Monitors: Mayur & Alejandra
  Monitors: Carolyn & Garrett
  Monitors: Ma & Yiming
  Monitors: Tom & Bingbin

 

 

 Lasercutter 3

 
< August, 2014 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6